<<< Det teologiske Menighetsfakultet Norges Handelshøyskole >>>

Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Misjonshøgskolen (MHS), 9 studier

Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Historie, religion, idéfag:
Bibeloversettelse 256 214 GENS Bachelor 3 åpent åpent Bibeloversettelse gir en allmenn innføring i fagfeltet. Studietilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom Misjonshøgskolen og Canadian Institute of Lingustics ved Trinity Western University, British Colombia, Canada.
Kristendomskunnskap/RLE 256 196 GENS Årsstudium 20 åpent åpent Studiet gir en bred og grunnleggende innføring i religion og livssyn.
Religion, kultur og globalisering 256 902 GENS Bachelor 15 åpent åpent
Teologi 256 480 GENS Bachelor 10 åpent åpent Inneholder de obligatoriske språkfagene hebraisk og gresk.
Teologi, profesjonsstudium 256 771 GENS 15 åpent åpent Integrert 6-årig studium til cand.theol.-grad. Det søkes lokalt opptak til masterstudiet og til Praktisk teologisk seminar (ISPT/ASPT).
Samfunnsfag, psykologi:
Interkult. kommunikasjon og globalt samarb. 256 418 GENS Årsstudium 20 åpent åpent Studiet gir deg en bred og grundig innføring i interkulturell kommunikasjon, kulturforståelse, globalisering og global etikk.
Kristendom, ledelse og menighetsutvikling 256 955 GENS Bachelor 15 nytt nytt
Samfunn 256 474 GENS Bachelor 20 åpent åpent Med en bachelorgrad i samfunnsfag, vil du få bedre innsikt i og økt forståelse av samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt.
Samfunnsfag 256 680 GENS Årsstudium 15 åpent åpent Årsstudiet gir en gjennomgang i sosiale, politiske og kulturelle prosesser som former samfunnet rundt oss.

Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

GENS Generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også: Om generell studiekompetanse

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
MHS Misjonshøgskolen Tlf: 51516210
Fax: 51516225
Misjonsmarka 12
4024 Stavanger
www.mhs.no
post@mhs.no
350 Tilgjengelig via SiS 119 Tilgjengelig via SiS Ja Ja

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.