Læresteder og studier i Samordna opptak 2014

Søkeord: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu] Høgskole / universitet: Utdanningsområde: Fagområde: mer info [Åpnes i nytt popup-vindu]


Antall treff: 12
Søkeord: MEROD
Sted Studienavn
(klikk på studiumnavn for mer info om studiet)
Studie-
kode
Kravkode
(forklaring under)
Type
studium
Studie-
plasser
Poenggrenser 2013 Innhold / merknad / spesialisering
Ordinær Førstegangs-
vitnemål
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag:
UiB Farmasi 184 707 MEROD Master 24 53.3 48.7 Integrert 5-årig studium
UiO Farmasi 185 707 MEROD Master 68 51.9 47.3 Integrert 5-årig studium.
UiB Human ernæring 184 708 MEROD Bachelor 34 62.6 52.1
UiO Klinisk ernæring 185 713 MEROD Master 35 63.3 53.6 Integrert 5-årig studium.
NTNU Medisin 194 740 MEROD 120 66.7 60.0 Integrert 6-årig studium til cand.med.-grad
UiB Medisin 184 740 MEROD 160 66.3 57.2 Integrert 6-6,5-årig studium til cand.med.-grad
UiT Medisin, Tromsø 1) 186 740 MEROD 106 66.2 56.9 Integrert 6-årig studium til cand.med.-grad.
UiO Medisin, start høst 2) 185 740 MEROD 105 68.0 59.4 Integrert 6-årig studium til cand.med.-grad.
UiO Medisin, start vår 2) 185 745 MEROD 115 66.7 57.4 Integrert 6-årig studium til cand.med.-grad.
UiB Odontologi 184 742 MEROD Master 48 63.9 54.0 Integrert 5-årig studium
UiO Odontologi 185 742 MEROD Master 65 65.0 54.4 Integrert 5-årig studium.
UiT Odontologi, Tromsø 3) 186 742 MEROD Master 40 63.9 53.6 Integrert 5-årig studium.

Fotnoter:
1)Nordnorsk kvote: 61.5. Nordnorsk førstegangsvitnemålskvote: 51.9. Kvote for søkere fra Nord-Troms/Finnmark: 62.3. Førstegangsvitnemålskvote for søkere fra Nord-Troms/Finnmark: 51.5. Samisk kvote: Poenggrense oppgis ikke.
2)For å være med i konkurransen om studieplass til både studiet med oppstart høsten 2014 og studiet med oppstart våren 2015, må søkere føre opp både høst- og våralternativet på søknaden.
3)Nordnorsk kvote: 60.0 Nordnorsk førstegangsvitnemålskvote: 50.5. Samisk kvote: Poenggrense oppgis ikke.


Studiekode:
Registrer studieønsker med sekssifret studiekode.
Finner du ikke et studium du leter etter, er det kanskje ikke et grunnstudium. Toårige mastergrader, videreutdanninger og delemner søkes ikke gjennom Samordna opptak, ta kontakt med aktuelle læresteder.

Kravkoder:
Sjekk kravkoden om du er kvalifisert for studiet: kravkoder. [Åpnes i nytt popup-vindu]

MEROD Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og FYS1 og KJE(1+2)

Type studium:
Sier hvilken grad/tittel man får etter endt studium, samt studiets lengde ved normal progresjon. Bachelor 3-årig, Master 5-årig, Yrkesutd 4-årig, Kandidat 2-årig, Årsstudium 1-årig.

Studieplasser:
Antall søkere som tas opp gjennom Samordna opptak. På noen studier er dette et omtrentlig tall.

Poenggrenser 2013:
viser poenggrensene i henholdsvis ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål etter det nasjonale suppleringsopptaket i 2013. Poengrensene er ikke forhåndsbestemt, men avgjøres av den siste ordinære søkeren som fikk og tok i mot plass på studiet. Poenggrensene varierer fra år til år og kan bare leses som en indikasjon på hvor lett/vanskelig der er å komme inn på studiet. Søkere kan ha kommet inn med lavere poengsum enn dette ved senere, lokale suppleringsopptak.

Hvis det står åpent i denne kolonnen, var det på forhånd bestemt at alle studiekvalifiserte skulle få tilbud om studieplass.

Hvis det står alle, fikk alle studiekvalifiserte tilbud i 2013.

Hvis feltet er blank, var det ikke noe opptak i denne kvoten i 2013 eller så ønsker ikke lærestedet oppgi poenggrensen.

Hvis det står nytt, er studiet opprettet i 2014, eller det var ikke med i det samordnede opptaket i 2013, eller opptaket til studiet er omorganisert siden 2013.

Verdiene åpent eller alle betyr ikke nødvendigvis at studiet vil være åpent eller at alle vil komme inn også i 2014.

Lærestedkoder i tabellen over, med kontaktinformasjon
Sted Navn Telefon
Telefaks
Adresse (opptak) Webadresse og e-post Studenter Hybler Lese-
sals-
plasser
Barne-
hage-
plasser
Fadder-
ordning
Tilpasset
funksjons-
hemmede
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Tlf: 73597700
Fax: 73550466
Studieavdelingen
Opptakskontoret Gløshaugen
7491 Trondheim
www.ntnu.no
opptak@adm.ntnu.no
22000 3200 ca.7000 270 Delvis Delvis
NTNU: Om muligheter for påbygging til bachelor- og mastergrad og videreutdanning, se www.ntnu.no
UiB Universitetet i Bergen Tlf: 55584300
Fax: 55588821
Opptak
Postboks 7850 - Opptak NOM
5020 Bergen
www.uib.no/utdanning
opptak@uib.no
14290 4290 5000 465 Ja Ja
UiB: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiO Universitetet i Oslo Tlf: Knutepunktet 22858200
Fax: 22841125
Seksjon for opptak og tilrettelegging
Postboks 1148 Blindern
0318 Oslo
www.uio.no
studentinfo@admin.uio.no
27400 6000, også priv.tilb 8000 600 Ja Ja
UiO: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad.
UiT UiT Norges arktiske universitet Tlf: 77645590
Fax: 77623210
Avdeling for utdanning v/opptakskontoret
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
www.uit.no
opptak@uit.no
12500 ca. 1600 ca. 355 Ja Delvis
UiT: De fleste bachelorstudier kan bygges ut til mastergrad. For mer informasjon, se www.uit.no UiT Norges arktiske universitet ble etablert 1.8.2013 etter en fusjon mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Studiestedene og studietilbudene er opprettholdt.

Legg til ditt nettskjema
For å registrere studieønsker må du åpne denne siden fra nettsøknaden din. Klikk på den seks-sifrede studiekoden for å legge studiet på nettsøknaden. Du kan legge til nye studieønsker fram til 15. april.

Mer info om hvert studium
For mer informasjon om studiet, klikk på studienavnet for å komme til den aktuelle nettsiden ved lærestedet.

Endringsliste
Endringer i studieinformasjonen kan ha skjedd, f.eks. siden Studieoversikten i PDF ble laget. Disse ser du sortert på dato her i endringslisten.